Sơn Nội Thất Nippon Vatex

  • Rất kinh tế.
  • Dễ sử dụng.
  • Độ che phủ cao.
  • Chống rêu mốc.